Algemene voorwaarden Suitconcern B.V.

Verkorte algemene voorwaarden:

 • Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, en onder voorbehoud.
 • Betaling: vooraf of indien vooraf overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij orders tot €500,- wordt € 9,50 administratie- en verzendkosten gerekend. Orders vanaf €500 worden franco geleverd.
 • Algemene bepalingen

1.1 Suitconcern B.V.: Groothandel Suitconcern B.V., gevestigd Rigtersbleek-Aalten 4 te Enschede, Kvk-nummer KvK 59660201, Vestigingsnr. 000028929799, BTW Nummer NL853592974B01

1.2 Opdrachtgever: de onderneming of professionele instelling die aan Suitconcern B.V. een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt.

1.3 Producten: alle goederen die Suitconcern B.V. in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen, daaronder begrepen het verrichten van diensten.

 • Toepasselijkheid

2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Suitconcern B.V. af te sluiten overeenkomsten en op alle door Suitconcern B.V. gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien Suitconcern B.V. daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 • Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Suitconcern B.V. het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.

3.2 Iedere aanbieding blijft 10 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.

3.3 Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.

 • Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand door een schriftelijke dan wel per email of in de webshop verstrekte opdracht van de Opdrachtgever aan Suitconcern B.V. en aanvaarding van de opdracht door Suitconcern B.V..

4.2 Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 1000 (excl. BTW) moeten door Suitconcern B.V. schriftelijk dan wel per email worden bevestigd. Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van minder dan € 1000 (excl. BTW) zullen geacht worden te zijn aanvaard door uitvoering door Suitconcern B.V. van de opdracht.

4.3 Gegevens betreffende het aanbod van Suitconcern B.V. zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, Model, uitvoering enz., alsmede (overige) gegevens op de website van Suitconcern B.V. zijn voor Suitconcern B.V. niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 • Levering

5.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij nadrukkelijk en ondubbelzinnig anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt Suitconcern B.V. ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven Suitconcern B.V. in gebreke te stellen, waarbij aan Suitconcern B.V. een termijn van tenminste 45 dagen dient te worden gegeven om de opdracht alsnog uit te voeren. Indien Suitconcern B.V. gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat Suitconcern B.V. enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten met een waarde boven € 500,- franco. De kosten van het in de overeenkomst begrepen vervoer tot de door Opdrachtgever opgegeven bestemming zijn dan voor rekening van Suitconcern B.V.. Kosten en schaden voor Suitconcern B.V., voortvloeiende uit het niet in ontvangst nemen van de producten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.4 Transport van producten geschiedt voor risico van Suitconcern B.V. tenzij anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van Suitconcern B.V. is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding die de betreffende transportassuradeuren verstrekken.

5.5 Suitconcern B.V. is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel in artikel 7 van deze voorwaarden.

5.6 Suitconcern B.V. behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen een vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.  Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van Suitconcern B.V. wordt verschaft, is Suitconcern B.V. bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren, zonder dat Suitconcern B.V. enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

5.7 Bij door Suitconcern B.V. gemaakte fouten, dienen zij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dienen reclames binnen 5 dagen na levering der goederen gemaakt te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 7 dagen na aflevering weer in bezit van Suitconcern B.V. te zijn. Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, en Suitconcern B.V. niet tot herstel van de gemaakte fout in staat is, wordt tot vervanging van de goederen overgegaan.

 • Prijzen

6.1 De door Suitconcern B.V. vrijblijvend opgegeven prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW.

6.2 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.

6.3 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de opdracht en de datum van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op goederen welke Suitconcern B.V. van toeleveranciers betrekt, indien prijsverhogende overheidsmaatregelen afgekondigd worden, dan wel in geval van stijging van loonkosten of grondstofprijzen is Suitconcern B.V. gerechtigd de prijzen te berekenen, zoals deze op de dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen welke na het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan, aan de Opdrachtgever door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe (online)prijslijsten.

 • Betaling

7.1 Betaling van het factuurbedrag dient naar keuze van Suitconcern B.V. te geschieden contant bij aflevering of middels storting ten gunste van een door Suitconcern B.V. aan te wijzen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

7.2 Indien betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Suitconcern B.V. gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag 1% per maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.  Hierbij geldt een gedeelte van een maand als gehele maand.

7.3 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115 (zegge: honderdvijftieneuro).

 • Reclame

8.1 Zichtbare gebreken en/of tekortkomingen kunnen uitsluitend middels reclame geldend worden gemaakt. Reclames worden door Suitconcern B.V. alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan Suitconcern B.V. zijn gedaan en binnen 5 dagen na ontvangst van de producten dan wel ter beschikkingstelling van de producten in bezit van Suitconcern B.V. zijn. Na eventuele verwerking van de producten door of vanwege de Opdrachtgever of door derden is reclame niet meer mogelijk.

8.2 Reclames betreffende geringe, in de handel gebruikelijke, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd.

8.3 Reclames die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van de Opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het plaatsen van de order en deze schriftelijk door Suitconcern B.V. zijn aanvaard.

8.4 Reclames over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en dienen binnen 10 dagen na verzenddatum van de facturen in bezit van Suitconcern B.V. te zijn.

8.5 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de producten, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Suitconcern B.V. in behandeling genomen.

8.6 Indien de reclame door Suitconcern B.V. gegrond wordt bevonden, is Suitconcern B.V. uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten binnen 45 dagen na ontvangst van de reclame te vervangen/repareren zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

8.7 Indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Suitconcern B.V..

 • Garantie

9.1 De Opdrachtgever kan slechts schriftelijk aanspraak maken op enige garantie. Een gebrek dient binnen 7 dagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven aan Suitconcern B.V. schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na schriftelijke toestemming van Suitconcern B.V., kunnen de producten die voor garantiewerk in aanmerking komen franco aan Suitconcern B.V. toegezonden worden.

9.2 Gebreken in geleverde producten welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Suitconcern B.V., hetzij hersteld, dan wel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van Suitconcern B.V. en/of het oordeel van de fabrikant te wijten zijn aan constructie en/of materiaalfouten waardoor de producten onbruikbaar zijn ter zake van de door de Opdrachtgever opgegeven bestemming van de producten.

9.3 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijziging(en) in en/of reparatie(s) aan de producten (laat) verricht(en) dan wel de producten niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

9.4 Gebreken, ontstaan tengevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen.

 • Aansprakelijkheid

10.1 Indien Suitconcern B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst verwijtbaar is tekort geschoten, verplicht Suitconcern B.V. zich voor haar rekening de directe schade als gevolg hiervan zo goed mogelijk te herstellen.

10.2 Suitconcern B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de tekortkoming van Suitconcern B.V..

10.3 Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Suitconcern B.V., op welke wijze dan ook ontstaan, beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de overeenkomst waarvan de levering deel heeft uitgemaakt.

10.4 Adviezen of aanbevelingen, gegeven door of vanwege Suitconcern B.V., hieronder mede begrepen informatie in catalogi, brochures en advertenties, met betrekking tot de opslag, de werking, het gebruik en/of verbruik van de producten, geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van de adviezen geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever. Suitconcern B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen.

 • Overmacht

11.1 Suitconcern B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Suitconcern B.V. toe te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en vertraging in de leveranties door onze toeleveranciers.

 • Eigendomsvoorbehoud

12.1 Levering door Suitconcern B.V. geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang Suitconcern B.V. geen volledige betaling van Opdrachtgever (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Suitconcern B.V..

12.2 Suitconcern B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.

12.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

 • Retentierecht

13.1 Op alle producten van of namens de Opdrachtgever die zich, ongeacht de oorzaak, onder Suitconcern B.V. bevinden, heeft Suitconcern B.V. het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Suitconcern B.V. heeft voldaan.

13.2 Suitconcern B.V. is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de Opdrachtgever enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade. Het risico van de goederen blijft bij de Opdrachtgever.

 • Verzuim van de Opdrachtgever

14.1 Ingeval de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiende, hieronder mede begrepen haar betalingsverplichting, alsmede indien zij surseance van betaling vraagt, zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zij tot liquidatie van haar zaken besluit, is Suitconcern B.V. gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gebonden is, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

14.2 De Opdrachtgever verbindt zich in dit geval de producten in de oorspronkelijke staat of in de originele door Suitconcern B.V. geleverde fabrieksverpakking zonder enige aantekeningen op deze fabrieksverpakking en/of op de productetiketten op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot opslagruimte en dergelijke.

 • Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Suitconcern B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.